Mediaövervakningssystem

Denna option övervakar trycket på inkommande media såsom det avjoniserade vattnet och den torkade tryckluften. Om något tryck understiger respektive tryckgräns under mer än 6 minuter så utförs en kontrollerad avstängning av utrustningen på ett så gynnsamt sätt som möjligt för de exponerade proverna.